Skip to main content

Во што се состои разликата меѓу изразите "траење" и "време на услуга"?

Дали овој напис беше корисен?
0 од 1 го сметаа ова корисно
Have more questions? Submit a request
Return to top

Comments

0 comments

Article is closed for comments.